Hlavný kontrolór mesta

Dokumenty v tejto časti umožňujú občanovi zoznámiť sa s výsledkami vnútornej kontroly samosprávy. Poskytujú informácie týkajúce sa plánov kontrol a výsledných správ kontrolnej činnosti.

Postavenie a úlohy hlavného kontrolóra upravuje § 18 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.