Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber

Na území mesta Žilina je pre fyzické osoby zavedený paušálny zber t. j. paušálny poplatok a vývoz zmesového komunálneho odpadu je zabezpečený vývoz len z jedného zberného miesta, prednostne z miesta adresy trvalého pobytu. V prípade, že sa poplatník zdržiava v rámci mesta v inej nehnuteľnosti ako na adrese jeho trvalého pobytu, môže sa prihlásiť k prechodnému pobytu alebo k užívaniu nehnuteľnosti na inú adresu, ako je adresa jeho trvalého pobytu. Na túto adresu mu bude pridelená zberná nádoba, pričom dôjde k úprave stavu zberných nádob na adrese trvalého pobytu.

Pre počet a objem zberných nádob je rozhodujúci počet platiacich poplatníkov prihlásených na trvalý alebo prechodný pobyt resp. užívateľský vzťah v rodinnom resp. bytovom dome:

rodinné domy:

bytové domy:

Vývozný cyklus pre rodinné a bytové domy v mestských častiach je stanovený 1 x týždenne, pre sídliská Vlčince, Solinky, Hájik, Pod nemocnicou – 3 x týždenne a sídliská Hliny I – VIII – 2 x týždenne.

V priebehu roka mesto vykonáva priebežne kontrolu evidencie nádob a poplatníkov. Z adresy, na ktorej nebude nikto prihlásený k poplatku, bude zberná nádoba stiahnutá, resp. bude upravený stav nádob podľa aktuálneho počtu poplatníkov na danej adrese.

Informácie