Rozpočet a hospodárenie

Mesto Žilina je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom, majetkom štátu dočasne prenechaným do hospodárenia mesta a s vlastnými príjmami mesta.

Rozpočet mesta je základný nástroj finančného hospodárenia mesta v príslušnom rozpočtovom roku, v samosprávnom hospodárení mesta a financovaní úloh a funkcií, na ktoré bolo mesto zriadené. Hospodárenie s finančnými prostriedkami mesta v zmysle schváleného rozpočtu mesta sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky a všeobecne záväznými nariadeniami mesta.

Rozpočet mesta obsahuje príjmy a výdavky mesta vrátane príjmov a výdavkov 39 rozpočtových organizácií mesta a príspevkov pre 2 príspevkové organizácie mesta.

Hospodárenie mesta

Mesto Žilina je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom, majetkom štátu dočasne prenechaným do hospodárenia mesta a s vlastnými príjmami.

Zásady hospodárenia s majetkom mesta Žilina – (Formát PDF) upravujú a bližšie vymedzujú majetok mesta, nakladanie s ním, jeho nadobúdanie a odpredaj, prenechávanie majetku do správy, nájmu a výpožičky, proces a podmienky zriaďovania vecného bremena na majetku mesta, jeho vklad do základného imania zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností, hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami, nakladanie s cennými papiermi, nakladanie s majetkom štátu, ktoré mesto využíva, kritéria na určenie majetku mesta za prebytočný alebo neupotrebiteľný, dôvody hodné osobitného zreteľa, podmienky zníženia kúpnej ceny oproti všeobecnej hodnote majetku pri prevodoch z dôvodu osobitného zreteľa.

Upravujú práva a povinnosti organizácií, ktoré mesto zriadilo, podmienky odňatia majetku organizáciám a úkony organizácie, ktoré podliehajú schváleniu orgánmi mesta. Sú záväzné pre všetky orgány mesta, zamestnancov mesta, rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré spravujú majetok mesta a ich zamestnancov ako aj pre právnické osoby so 100% majetkovou účasťou mesta.

Služby