Informovanie o hospodárení mesta a organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor ekonomický

Mesto prostredníctvom služby poskytuje informácie o svojom hospodárení a hospodárení organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, resp. organizácií s majetkovou účasťou Mesta.