Pripomienkovanie návrhu rozpočtu mesta

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor ekonomický

Pred schválením je rozpočet Mesta zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia Mesta vyjadriť. Vyjadriť sa k návrhu rozpočtu Mesta je možné v písomnej a/alebo elektronickej forme. Každá podaná pripomienka je následne prerokovaná na mimoriadnej finančnej komisii, ktorá rozhodne o prijatí, resp. neprijatí podanej pripomienky. Podaná pripomienka, spolu s vyjadrením finančnej komisie je následne predložená na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline.