Pripomienkovanie návrhu záverečného účtu mesta

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor ekonomický

Pred schválením je návrh záverečného účtu mesta zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia Mesta vyjadriť. Záverečný účet mesta je trvalo zverejnený na webe mesta. Každý občan, môže požiadať o prípadné doplnenie záverečného účtu o informácie, ktoré považuje za dôležité. O zapracovaní pripomienok rozhoduje predkladateľ, teda spracovateľ záverečného účtu mesta.