Platenie miestnych daní

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor ekonomický

Miestne dane sa platia na základe rozhodnutia, resp. platobného výmeru, a to:

Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť príslušné rozhodnutie, resp. platobný výmer alebo iný doklad, na základe ktorého pokladnica zrealizuje platbu.

Platba v hotovosti v banke na účet mesta alebo bezhotovostný platobný príkaz na úhradu dane a poplatku:

Pri platbe v hotovosti v banke je potrebné vyplniť správne doklad o vklade v hotovosti na účet mesta vrátane identifikácie platby (variabilný, konštantný a špecifický symbol).

Pri bezhotovostnej platbe je potrebné vyplniť správne účet mesta vrátane identifikácie platby (variabilný, konštantný a špecifický symbol).

Platba cez platobný modul Ústredného portálu verejnej správy:

Úhradu je možné vykonať na integrovanom obslužnom mieste alebo prostredníctvom akreditovaného platcu. Akreditovaným platcom je osoba zapísaná v zozname akreditovaných platcov, ktorý vedie Ministerstvo financií SR.

Viac informácii o platobnom module nájdete na stránke informatizacia.sk.