Informovanie o odpadovom hospodárstve – Občan

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Mesto poskytuje informácie o odpadovom hospodárstve, ktoré sú podrobne uvedené v príslušných všeobecne záväzných nariadeniach.