Trvalky

Trvalky a okrasné trávy sú ideálnou voľbou pre kvetinové výsadby vo verejnej zeleni. Jedná sa o viacročné – trvácne byliny, ktoré sú zaujímavé nielen kvetmi a ich farbou, ale aj rozmanitou výškou, štruktúrou, textúrou olistenia a celkového habitu. Správnym zoskupením rastlín je možné skomponovať pôsobivé a celoročne premenlivé kompozície. Čo sa týka tohto typu výsadieb, v meste za posledné roky pribudlo množstvo trvalkových záhonov rôznych typov. Od prírode blízkych spoločenstiev až po komponované – takmer rabatové záhony. Celkovo sa na území mesta Žilina nachádza necelých 6 000 m2 trvalkových záhonov.

Trvalkové záhony možno vidieť v týchto lokalitách:

Pri komponovaní nových kvetinových výsadieb vo verejnej zeleni pristupujeme k efektným avšak ekonomicky výhodným riešeniam. Trend uplatnenia naturalizovaných bylinných úprav úzko súvisí so stagnáciou a poklesom financovania verejnej zelene, čo na druhej strane vyvoláva potrebu hľadania lacnejších, efektívnejších a vhodnejších spôsobov na dosiahnutie sezónne premenlivých, opticky a biologicky rôznorodých výsadieb – naturalizovaných bylinných výsadieb.

  1. Zmiešaná trvalková výsadba

Spoločenstvo prírode blízkeho charakteru predstavuje nezáhonový typ úpravy komponovaný z divých (prírodných) trvaliek pôvodne neprešľachtených, zaujímavých kvetom alebo štruktúrou olistenia. Jedná sa o špecifický typ výsadby – celý názov je zmiešaná trvalková výsadba s vyšším stupňom autoregulácie, ktorá vďaka svojím nízkym nákladom na údržbu patrí medzi obľúbené nielen v mestách na Slovensku, ale aj po celom svete. Zmiešaná trvalková výsadba je len jedným z typov kvetinových záhonov, ktorý patrí medzi udržateľný a vysoko funkčný vegetačný prvok v mestskom prostredí. Tieto typy záhonov sú vhodné na použitie do extrémnych podmienok mesta ako sú kruhové objazdy, cestné ostrovčeky alebo deliace pásy. Výsadba je extenzívna – nie je potrebné zavlažovanie a po zapojení porastu (2 – 3 roky) sa bude odburiňovať len sporadicky. Takýto záhon prináša množstvo benefitov. Okrem toho, že trvalky sú atraktívne a vnášajú do verejného priestoru dynamiku počas celého roka, podporujú biodiverzitu, sú lákadlom pre hmyz a majú aj ochladzovací efekt. Tento konkrétny typ výsadby sa nachádza napr. na kruhovom objazde na ul. Poľná (pri Váhostave), ostrovček na ul. Centrálna (križovatka s ul. Borová), kratší úsek na ul. Veľká okružná v časti oproti hotelu Slovakia, na ul. Vysokoškolákov pred klientskym centrom, celkom nový záhon založený  na jeseň roku  2023 sa nachádza na ul. Komenského.

  1. Mulčovacie trvalkové záhony

Tento typ záhonov je špecifický vďaka údržbovým zásahom a spôsobu zakladania. Jedná sa o výsadbu trvaliek mulčovanú vlastnou biomasou, ktorá prináša viacero výhod. Esteticky je tento záhon veľmi efektný a zaujímavý a na starostlivosť a údržbu menej náročný ako ostatné. Záhon využíva technológiu údržby spočívajúcu v mulčovaní vlastnou biomasou. Dochádza tak k prirodzenej regenerácii rastlín, kedy pri jarnej údržbe, dochádza k pomerne hrubému spracovaniu starej suchej biomasy spoločne s už narašenými časťami rastlín. Pri tomto zásahu rastliny prirodzene zmladzujú a zostávajú vitálne aj v prípade ich krátkovekosti. Dôležitý je výber rastlín, pretože nie všetky druhy trvaliek znášajú zmladzovanie. Vhodné sú napr. echinacea, ľaliovka, astry, rozchodníky, veternice, pakosty, bergénie, kuklík, kostihoj a iné. Každoročným zmladzovaním postupne dochádza k dokonalému zapojeniu rastlín, čo zníži náklady na odburiňovanie.

Mučovací trvalkový záhon založilo mesto Žilina v Sade SNP v jarných mesiacoch v roku 2023 v rozsahu 238 m2, vysadilo sa sem 2000 ks rastlín.

  1. Xerofytné záhony na dopravných ostrovčekoch

V spolupráci s ÚHA sme uskutočnili pilotný projekt výsadby sukulentov do novovzniknutého záhona na križovatke Komenského – Veľká Okružná. Pôvodne bola na tomto mieste spevnená plocha. Výsadbou xerofytných rastlín na dopravných ostrovčekoch chceme postupne zväčšovať podiel zelene v centre mesta a zvýšiť tak biodiverzitu.