Štátny fond rozvoja bývania

Na úseku bývania v rámci preneseného výkonu štátnej správy zabezpečuje najmä tieto činnosti: 

Legislatíva: Zákon č. 150/2013 Zb. a k tomu súvisiaca vyhláška MDV SR č. 374/2020 Zb.

Služby mesta