Štátny fond rozvoja bývania

Forma agendy Občan
Sekcia Referát štátnej podpory bývania, označovania ulíc a číslov.budov

Na úseku bývania v rámci preneseného výkonu štátnej správy zabezpečuje najmä tieto činnosti: