41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Mestské zastupiteľstvo

Link na video: https://www.youtube.com/watch?v=G5fKRZRDG9I&list=PLGc603m6qyL63DURN1jr39XydoPqKxh1J&index=26

Materiály