Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor ekonomický
Povinné prílohy

Situačný nákres

Správne poplatky

v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia

Lehoty Zákonná lehota: 7 dní pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva

Verejným priestranstvom sa rozumejú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta Žilina. Povolenie na záber verejného priestranstva sa vydáva na využívanie priestranstva na kultúrne, spoločenské a športové podujatia, konanie mítingov a verejných zhromaždení, na reklamné a propagačné akcie, komerčné akcie, prezentačné akcie firiem.