Povoľovanie ambulantného predaja

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia
Povinné prílohy

Žiadosť o povolenie ambulantného predaja

 

Povinné prílohy:

  • Bez príloh

 

Nepovinné prílohy:

  • Kópia preukazu ZŤP
  • Fotografia miesta
  • Súhlas vlastníka pozemku, alebo kópia nájomnej zmluvy
  • Potvrdenie obecného úradu o pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti žiadateľa v danej obci, kde vlastní alebo má v nájme poľnohospodársku pôdu
  • Súhlas urbárskeho združenia so zberom lesných plodín, čečiny, imela, snežienok, Vianočných stromčekov...
  • List vlastníctva

Mesto na základe Zákona č. 178/1998 Z. z. vydáva žiadateľom povolenia na ambulantný predaj na území mesta na miestach na to vyčlenených vo Všeobecne záväznom nariadení č. 10/2016, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb.

Ambulantným predajom sa v zmysle zákona rozumie: predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou s dočasným stanovišťom. Mesto Žilina má na tieto účely k dispozícii 6 jednotlivých predajných miest o výmere 1m2 na Starom trhovisku v centre mesta. Zvyčajne tieto miesta na ambulantný predaj využívajú drobní predajcovia svojich prebytkov z domácej poľnohospodárskej produkcie. Takíto drobní predajcovia sú oslobodení od povinnosti zriadenia živnosti alebo inej formy podnikania a potreby evidovania svojej tržby v elektornickej registračnej pokladni. Ambulantný predaj nie je umožnený právnickým osobám.

Postup pri vybavovaní povolenia na ambulantný predaj: Žiadateľ si vyplní tlačivo, kde zadá svoje údaje, miesto na ktorom chce predávať, dni predaja, sortiment predávaného tovaru, kontakt na seba. K žiadosti pripojí čestné vyhlásenie, že nie je podnikateľom a čestné vyhlásenie, že predávaný tovar sám dopestoval alebo vyrobil. Mesto mu na základe žiadosti vydá povolenie, v ktorom sú pre prípad kontroly uvedené všetky náležitosti uvedené v žiadosti. V prípade ak sa predaj uskutočňuje na verejnom priestranstve, dostane žiadateľ okrem povolenia aj Rozhodnutie o dani za užívanie verejného priestranstva podľa §34a ods. 2 zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne služby a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z .z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poplatok sa neplatí, ak ambulantný predaj prebieha na súkromnom pozemku. V takomto prípade musí žiadateľ doložiť k žiadosti súhlas vlastníka pozemku.