Civilné sobáše

Postup pri uzavretí civilného sobáša

  1. rezervovať si termín sobáša na matričnom úrade kde chcete mať svadbu
  2. podať si Žiadosť o uzavretie manželstva na príslušnom matričnom úrade podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov – snúbenci podávajú žiadosť osobne

Matričný úrad Žilina je príslušným matričným úradom pre obyvateľov s trvalým pobytom:

Mesto Žilina na základe požiadavky adresovanej Matričnému úradu v Žiline organizuje civilné svadobné obrady na území mesta Žilina. Úradne určenou miestnosťou na uzavretie manželstva je sobášna miestnosť v priestoroch Radnice mesta Žilina. Matričný úrad povolí uzavretie manželstva vo vnútorných priestoroch Rosenfeldovho paláca, ako aj v priestoroch kaplnky Budatínskeho hradu. V prípade priaznivého počasia je sobáš možné vykonať aj v parku v areáli Budatínskeho hradu. Matričný úrad môže po splnení podmienok povoliť uzavretie manželstva aj na inom vhodnom mieste, a to – významné historické miesto, hrady, zámky a pod. Dôležitým kritériom je zachovanie slávnostnej formy sobášneho aktu a prístupu verejnosti.

Mesto Žilina ako jedno z mála miest na Slovensku realizuje sobáše každý piatok a každú sobotu. Doba určená pre uskutočnenie sobášneho obradu je:

každý piatok v čase od 13.00 hod. do 15.30 hod. a každá sobota v čase od 12.00 hod. do 17.00 hod.

Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch je možné uzavrieť manželstvo aj mimo týchto určených hodín. Počas kalendárneho roka sa sobášne obrady nekonajú v nedeľu, v období veľkonočných sviatkov, Sviatku všetkých svätých (od 30. 10. do 3. 11.) a vianočných sviatkov (od 23. 12. do 27. 12., 31. 12., 1. 1. a 6. 1.).

Matričný úrad môže povoliť uzavretie manželstva vo vonkajších priestoroch vzhľadom na poveternostné podmienky výlučne v období kalendárnych mesiacov máj až september.

Sobášne miesta

Žiadosti