Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Verejným priestranstvom v zmysle VZN mesta Žilina č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva, v znení neskorších zmien a doplnkov sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve Mesta Žilina. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN nie sú pozemky, ktoré mesto prenajalo podľa osobitného predpisu.

Osobitným užívaním verejného priestranstva na území mesta sa rozumie najmä:

Služby mesta