Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia
Poučenie

Povinnosti daňovníka

1. Daňovník je povinný požiadať písomne správcu dane o osobitné užívanie verejného priestranstva minimálne 7 dní pred vznikom daňovej povinnosti.

V žiadosti sa uvedie najmä:

a) obchodné meno/meno priezvisko, sídlo/trvalý pobyt, IČO/r. č., kontaktné údaje,

b) lokalizácia záberu verejného priestranstva spolu so situačným nákresom,

c) požadovaná plocha v m²,

d) doba a účel užívania verejného priestranstva.

2. Daňovník - fyzická osoba môže požiadať o vyhradenie maximálne jedného parkovacieho miesta viazaného k miestu jeho trvalého, resp. prechodného pobytu a k vozidlu vo vlastníctve, resp. v užívaní žiadateľa.

V žiadosti musí byť uvedené:

a) meno a priezvisko žiadateľa,

b) adresa trvalého resp. prechodného pobytu,

c) miesto vyhradenia parkovacieho miesta bezprostredne súvisiaceho s miestom trvalého, resp. prechodného pobytu - názov ulice.

K žiadosti musí byť priložený:

a) situačný nákres s označením konkrétneho parkovacieho miesta,

b) kópia občianskeho preukazu resp. dokladu o prechodnom pobyte,

c) kópia osvedčenia o evidencii vozidla,

d) u osoby ťažko zdravotne postihnutej platný Komplexný posudok vydaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorom je uvedené, že je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo právoplatné rozhodnutie príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o vyhovení žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu.

3. Daňovník fyzická osoba - podnikateľ, ktorého miesto podnikania je totožné s miestom jeho trvalého pobytu, môže požiadať o vyhradenie maximálne jedného parkovacieho miesta viazaného k miestu jeho trvalého pobytu. Vyhradenie môže byť realizované na konkrétne evidenčné číslo vozidla prípadne na obchodné meno žiadateľa.

žiadosti musí byť uvedený:

a) obchodný názov, miesto podnikania a IČO,

b) miesto vyhradenia – názov ulice,

K žiadosti musí byť priložený:

a) výpis zo živnostenského registra,

b) situačný nákres,

c) kópia osvedčenia o evidencii vozidla.

4. Daňovník – právnická osoba, ktorej sídlo, resp. prevádzka sa nachádza v meste Žilina, môže požiadať o vyhradenie maximálne jedného parkovacieho miesta na konkrétne evidenčné číslo vozidla prípadne na obchodné meno žiadateľa.

V žiadosti musí byť uvedený:

a) obchodný názov, sídlo a IČO,

b) miesto vyhradenia – názov ulice,

K žiadosti musí byť priložený:

a) výpis z obchodného registra,

b) situačný nákres,

c) kópia osvedčenia o evidencii vozidla.

5. Osadenie dopravného značenia na vyhradenom parkovacom mieste si zabezpečí na vlastné náklady žiadateľ a vykoná subjekt oprávnený k takejto činnosti za dodržania platných predpisov. Za údržbu dopravného značenia zodpovedá žiadateľ.

6. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník túto skutočnosť oznámi správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

7. Daňovník – užívateľ vyhradeného parkovacieho miesta je povinný oznámiť zrušenie vyhradenia parkovacieho miesta, v opačnom prípade správca dane automaticky vyrubí daň na aktuálny kalendárny rok.

8. Daňovník – užívateľ vyhradeného parkovacieho miesta, ktorý je osobou ťažko zdravotne postihnutou, je povinný každoročne, najneskôr do 31. januára aktuálneho kalendárneho roka, požiadať o úľavu na dani za vyhradenie parkovacieho miesta. V opačnom prípade mu bude parkovacie miesto zrušené.

 

Spôsob vyberania dane

1. Správca dane, ktorým je Mesto Žilina, vyrubí daň za osobitné užívanie verejného priestranstva podľa čl. 3, bod 3, písm. a) – d) platobným výmerom na základe povolenia na osobitné užívanie verejného priestranstva, v ktorom sa uvedú povinnosti užívateľa verejného priestranstva.

2. Pre vyhradenie parkovacieho miesta podľa čl. 3, bod 3, písm. e), správca dane vyrubí daň platobným výmerom na základe určenia dopravného značenia - povolenia, v ktorom sa uvedú povinnosti užívateľa verejného priestranstva.

3. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

4. Daň sa platí v hotovosti v pokladni správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave.

 

Oslobodenie od dane

1. Od dane je oslobodené osobitné užívanie verejného priestranstva priamo súvisiace s konaním verejného kultúrneho alebo športového podujatia usporiadaného na verejnom priestranstve Mestom Žilina, alebo v spolupráci s Mestom Žilina alebo za akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne, osvetové alebo verejno-prospešné účely; ide najmä o osobitné užívanie verejného priestranstva Mestom Žilina alebo subjektmi, podieľajúcimi sa na realizácii uvedených akcií.

2. Od dane sú oslobodené rozpočtové organizácie zriadené mestom.

3. Od dane sú oslobodené príspevkové organizácie zriadené mestom v prípade užívania verejného priestranstva pri všetkých činnostiach vykonávaných pre potreby mesta.

4. Od dane je oslobodené trvalé parkovanie motorového vozidla pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sa preukážu platným Komplexným posudkom vydávaným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorom je uvedené, že sú odkázané na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo právoplatným rozhodnutím príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o vyhovení žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu. Tieto dokumenty overí pracovník príslušného odboru MsÚ v Žiline s originálom. V prípade, že individuálnu prepravu zabezpečuje rodinný príslušník, musí mať trvalé bydlisko totožné s adresou prepravovanej osoby.

5. V prípadoch hodných osobitého zreteľa, na základe žiadosti o oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva, môže primátor čiastočne alebo úplne oslobodiť daňovníka od platenia dane.

Sadzba

Sadzba dane za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň je nasledovná:

1. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva pre umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb

a) využívanie verejného priestranstva na kultúrne, spoločenské a športové podujatia (napr. umiestnenie tribúny, vozidiel na obsluhu, umiestnenie techniky, stánkov)

5,00 €/m²/deň

b) využívanie priestranstva na konanie mítingov, verejných zhromaždení

(napr. umiestnenie tribúny, vozidiel na obsluhu, umiestnenie techniky, stánkov) 6,00 €/m²/deň

c) využívanie priestranstva za účelom vykonávania služieb

(brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, oprava dáždnikov, čistenie obuvi a pod.) 0,66 €/m²/deň

2. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva pre umiestnenie predajného zariadenia - ambulantný predaj:

a) rýchleho občerstvenia 3,00 €/m²/deň

b) potravinových výrobkov, nápojov z chladničiek, cukroviniek, 1,30 €/m²/deň

c) predaj remeselných výrobkov, ľudovej umeleckej tvorby 2,00 €/m²/deň

d) predaj ostatných tovarov 2,00 €/m²/deň

e) predaj výrobkov na trhovisku (mimo pozemkov prenajatých podľa osobitného predpisu) 2,00 €m²/deň

3. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva pre umiestnenie stavebného zariadenia - stavebné lešenie, výťah, kontajner a pod. 0,40 €/m²/deň

4. Sadzba dane za umiestnenie skládky materiálu 0,40 €/m²/deň

5. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva pre umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 1,00 €/m²/deň

6. Sadzba dane za vyhradenie jedného trvalého parkovacieho miesta (pričom minimálny rozmer parkovacieho miesta je 2,2 x 5 m):

- v zóne I ohraničenej ulicami: Hviezdoslavova, 1.mája, Veľká okružná, Murgašova, Hurbanova, Radlinského, Hollého, Kálov 0,51 €/m²/deň

- v zóne II ohraničenej ulicami: Estakáda, Ľavobrežná, na Horevaží, Nemocničná, Mostná 0,34 €/m²/deň

- v zóne III: ostatné časti mesta 0,17 €/m²/deň

7. V prípade zistenia neoprávneného užívania verejného priestranstva, t.j. bez povolenia podľa bodu 1 a 2 článku 9, je správca dane oprávnený vyrubiť daň za užívanie verejného priestranstva platobným výmerom s prislúchajúcou sadzbou dane zvýšenou o 50 %.

Mesto informuje verejnosť o dani za užívanie verejného priestranstva. O podmienkach užívania verejného priestranstva, sadzbách, ako aj úľavách na dani.

 

Vymedzenie pojmov

1. verejnosti prístupnými pozemkami sú pozemná komunikácia, námestie, chodník, trhovisko a všetky verejnosti prístupné pozemky v meste a prímestských častiach okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia alebo tie pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitných predpisov,

2. pozemnou komunikáciou je priestor ohraničený pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov, vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov. Súčasťou miestnych komunikácií sú všetky zariadenia stavby, objekty a diela, ktoré sú potrebné pre úplnosť, na zabezpečenie a ochranu ciest a miestnych komunikácií a na zaistenie bezpečnej, plynulej a hospodárnej cestnej premávky,

3. námestím je priestor ohraničený priľahlými stavbami a pozemkami, kde sa spravidla sústreďuje spoločenský, obchodný a zábavný život mesta, alebo časti mesta,

4. chodníkom je komunikácia, alebo časť pozemnej komunikácie, ktorá je určená pre chodcov a je spravidla oddelená od vozovky výškovo, alebo iným spôsobom,

5. trhoviskom je nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvalé vyhradené na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb,

6. príležitostným trhom je predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou,

7. ambulantný predaj je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj pred prevádzkarňou,

8. stavebným zariadením je zariadenie staveniska, pomocné stavebné konštrukcie a iné technické zariadenia,

9. zariadenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií je dočasné technické zariadenie a pomocné konštrukcie, na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie a slúži pre výkon a realizáciu umeleckej a varietnej produkcie,

10. skládkou je priestor – časť verejného priestranstva, ktorý nie je určený na ukladanie vecí, materiálov, tovarov alebo odpadov, napriek tomu však uvedenému účelu dočasne slúži,

11. trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska je vyhradenie priestoru z verejného priestranstva zvislým a vodorovným dopravným značením ako parkovisko pre určité vozidlo.

 

Predmet dane

1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

2. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve Mesta Žilina.

Verejným priestranstvom na účely tohto VZN nie sú pozemky, ktoré mesto prenajalo podľa osobitného predpisu.1)

3. Osobitným užívaním verejného priestranstva na území mesta sa rozumie najmä:

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,

b) umiestnenie predajného zariadenia,

c) umiestnenie stavebného zariadenia, skládky,

d) umiestnenie zariadenia lunaparku, cirkusu a iných dočasných atrakcií,

e) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.

 

Základ dane

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m².

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.