Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia
Povinné prílohy

Oznámenie o zmene alebo zániku daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva (FO aj PO)

Povinné prílohy:

  • Bez prílohy

Nepovinné prílohy:

  • Situačný nákres

 

Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva (FO aj PO)

Povinné prílohy:

  • Situačný nákres
  • Nepovinné prílohy:
    • Bez prílohy
Lehoty Zákonná lehota: Do 30 dní

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.