Súpisné čísla a orientačné čísla, názvy ulíc

Forma agendy Občan
Sekcia Stavebný úrad
Povinné prílohy

Pri novostavbách -

Právoplatné kolaudačné rozhodnutie.

Zameranie adresného bodu.

Pokiaľ žiadateľ nie je stavebníkom, je potrebné doložiť doklad o vlastníctve k budove.

Ostatné doklady sú uvedené v jednotlivých tlačivách.

 

Správne poplatky

bez správneho poplatku

Lehoty 20 pracovných dní

Agenda rieši prideľovanie súpisných čísiel a orientačných čísiel pre vzniknuté novostavby na území mesta. Taktiež je možné podať si žiadosť o potvrdenie už prideleného súpisného čísla alebo orientačného čísla.