Špeciálny stavebný úrad - životné prostredie

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Referát špeciálneho stavebného úradu - životné prostredie
Správne poplatky

podľa sadzobníka poplatkov

V Klientskom centre zabezpečuje vydávanie a prijímanie žiadostí o stavebné povolenie, kolaudácie vodných stavieb.