Predaj hnuteľného majetku mesta

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Oddelenie právne

Mesto ako vlastník a správca majetku môže predávať hnuteľný majetok Mesta v zmysle príslušných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina, ktoré boli schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 112/2020. Pokiaľ zostatková cena hnuteľnej veci presahuje 3 500,- €, rozhoduje o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti mestské zastupiteľstvo. Odpredať je možné taký hnuteľný majetok, ktorý v zmysle platných zásad, bol označený za prebytočný majetok a bol schválený jeho odpredaj.