Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia
Povinné prílohy

Žiadosť o povolenie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste

 

Povinné prílohy:

  • Kópia živnostenského oprávnenia
  • Kópia výpisu z obchodného registra
  • Kópia pokladničnej knihy so záznamami Daňového úradu s prideleným DKP pokladne

 

Nepovinné prílohy:

  • Súhlas vlastníka pozemku, alebo kópia nájomnej zmluvy
  • Súhlas RÚVZ s ambulantným predajom

Mesto na základe Zákona č. 178/1998 Z. z. vydáva žiadateľom povolenia na trhový predaj na území mesta na miestach na to vyčlenených vo Všeobecne záväznom nariadení č. 10/2016, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb.

Trhovým predajom sa v zmysle zákona rozumie predaj na trhovom mieste. Trhovým miestom je trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj. Mesto Žilina má vo Všeobecne záväznom nariadení č. 10/2016, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina v znení neskorších predpisov určené trhové miesta na území mesta. Trhové miesta sú rozdelené na trhoviská, príležitostné trhy a verejné priestranstvá určené na trhový predaj.

Postup pri vybavovaní povolenia na trhový predaj: Žiadateľ si vyplní tlačivo, kde zadá svoje identifikačné údaje, miesto na ktorom chce predávať, dni predaja, sortiment predávaného tovaru, kontakt. K žiadosti pripojí kópiu strany z pokladničnej knihy, kde je uvedené DKP číslo pridelené elektronickej registračnej pokladni príslušným Daňovým úradom. Mesto mu na základe žiadosti vydá povolenie, v ktorom sú pre prípad kontroly uvedené všetky náležitosti uvedené v žiadosti. V prípade ak sa predaj uskutočňuje na verejnom priestranstve, dostane žiadateľ okrem povolenia aj Rozhodnutie o dani za užívanie verejného priestranstva podľa §34a ods. 2 zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne služby a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poplatok sa neplatí, ak trhový predaj prebieha na súkromnom pozemku. V takomto prípade musí žiadateľ doložiť k žiadosti súhlas vlastníka pozemku.