Poskytovanie sociálnej služby - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor sociálny a bytový

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie.

Potrebu poskytovania sociálnej služby fyzická  osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. 

Monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci zabezpečuje na základe Zmluvy o spolupráci pri poskytovaní služby domáceho tiesňového volania ASSR – Asociácia samaritánov Slovenskej republiky, s.r.o., r.s.p., Plaveč,  prostredníctvom  služby 24 – hodinového monitoringu a dispečingu pre jednotku  domáceho tiesňového volania Neat NOVO IP/GSM.

Cieľová skupina:

Princíp fungovania:

MONITORING

–  individuálne monitorovať  a adekvátne reagovať na výzvu jednotky SOS gombík aktivovanej u fyzickej osoby domácom prostredí,

– vykonávanie krízovej intervencie – poskytovanie pomoci pri náhle vzniknutej krízovej situácii,  bezodkladné kontaktovanie osoby pre informovanie o krízovej situácii.

Pri vzniku  neočakávanej  situácie vyžadujúcej  si potrebnú pomoc  fyzická osoba jednoducho zatlačí tlačidlo, ktoré má neustále pri sebe (zavesené na krku, alebo na zápästí). Týmto sa odošle signál tiesňového volania na domácu základnú jednotku – hlasovú centrálu  vybavenú citlivým mikrofónom a hlasitým reproduktorom, ktorá je pripojená v domácnosti seniora.  Prostredníctvom zariadenia  sa odošle poplachový signál  a zaháji sa  ihneď komunikácia klienta s dispečingom. Operátor dispečingu  má pritom identifikáciu volajúceho účastníka a súčasne sa mu na obrazovke počítača zobrazí informácia o volajúcom (meno, adresa, kontakt  na príbuzných, informácia o kontaktnej osobe,   základné údaje o zdravotnom  stave…. ) v rozsahu akom boli zaevidované do databázy.

Odborne spôsobilý personál dispečingu  vyberie najvhodnejší spôsob riešenia pomoci pri vzniknutej situácii. V prípade potreby je možné telefonicky kontaktovať najbližšiu rodinu, prípadne  kontaktnú osobu  určenú  uvedenej identifikačnej karte.

Mesačný poplatok za služby 24 – hodinového monitoringu a dispečingu pre jednotku domáceho tiesňového volania vo výške 6,00 Eur hradí klient na účet ASSR.