Oznamovanie o zriadení prevádzkarne alebo ich zmeny

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Referát miestneho rozvoja
Povinné prílohy

doklad o vlastníctve alebo prenajatí priestoru (LV nie starší ako 6 mesiacov, prípadne nájomná zmluva)

Lehoty 7 dní pred zriadením prevádzkarne

Podnikateľ oznamuje obci otváracie hodiny prevádzky a ich zmenu v zmysle uvedenej legislatívy.