Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia
Povinné prílohy

Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - Prevádzky a vlastníci nehnuteľností bez vlastných parkovacích miest 

Povinné prílohy:

 • List vlastníctva resp. nájomná zmluva k nehnuteľnosti
 • Kópia osvedčenia o evidencii vozidla (pre každé vozidlo)

Nepovinné prílohy:

 • Bez príloh

 

Oznámenie o zmene alebo zániku daňovej povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta 

 • Bez príloh

 

Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti - Zásobovanie, stavebné práce a ostatné vozidlá 

 • Bez príloh

 

Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - Žiadatelia s trvalým pobytom 

Povinné prílohy:

 • Kópie osvedčení o evidencii vozidiel

Nepovinné prílohy:

 • List vlastníctva resp. nájomná zmluva
 • Snímka z katastrálnej mapy k pozemku na ktorom parkuje

 

Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - Žiadatelia s vlastnými parkovacími plochami 

Povinné prílohy

 • List vlastníctva resp. nájomná zmluva k pozemku, na ktorom parkuje
 • Snímka z katastrálnej mapy (k pozemku, na ktorom parkuje)

Nepovinné prílohy

 • Kópie osvedčení o evidencii vozidiel
Lehoty Zákonná lehota: Do 30 dní

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer vojsť motorovým vozidlom do historickej časti mesta a zotrvať motorovým vozidlom v historickej časti mesta správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.