Informovanie o školských obvodoch

Forma agendy Občan
Sekcia Referát školstva a mládeže

Povinnosťou mesta je určiť školské obvody. Žiakovi musí byť umožnené plniť povinnú školskú dochádzku v obvode školy, do ktorého spadá jeho adresa trvalého pobytu, avšak môže ju vykonávať mimo obvodu so súhlasom riaditeľa školy, na ktorú sa hlási. Mesto zverejňuje informáciu o termínoch a čase zápisu do 1. ročníka v základných školách v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, základné informácie o priebehu zápisu.