Informovanie o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor ekonomický

Mesto Žilina vyberá miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením, v ktorom sú ustanovené:
a) sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
b) spôsob a lehota zaplatenia poplatku,
c) podmienky na zníženie a odpustenie poplatku,
d) doklady, ktoré má poplatník predložiť pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti.