Informovanie o cintorínoch mesta

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Mesto neposkytuje informácie o cintorínoch na území Mesta t. j. evidencia hrobových miest (meno a dátum úmrtia pochovanej osoby, meno a adresa nájomcu HM, údaje o zmluve o nájme HM), nakoľko príslušná evidencia sa nachádza na spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.

Od 1. októbra 2015 prebrala správu 16 pohrebísk (cintorínov) na území mesta Žilina spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. Prevádzka správy pohrebísk a domov smútku je zriadená na starom cintoríne M. Rázusa 1129, Žilina.

 

Kontaktné údaje:

Tel.: +421 905 509 090

e-mail: refcintorin@zilbyt.sk