Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2018, ktorým sa dopĺňa VZN č. 9/2017 Prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Verejný priestor a poriadok
Číslo: 9/2018
Schválené: 25. 6. 2018
Oznámené:
Dátum účinnosti: 17. 7. 2018 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky