Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2017, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Verejný priestor a poriadok
Číslo: 9/2017
Schválené: 26. 6. 2017
Oznámené:
Dátum účinnosti: 21. 7. 2017 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky