Mestské lesy

Mestský lesopark v Žiline je zaradený do kategórie lesov osobitného určenia s významnou zdravotnou a rekreačnou funkciou.

Územie je vymedzené v časti Chrasť medzi sídl. Solinky a Vlčince, ulicami Pod hájom – Na Veľký diel – Vysokoškolákov – Rosinská cesta. Jeho výmera je 70 ha, pričom 96 % z neho sú lesné porasty. Ostatné miesta sú detský areál s reštauráciou, ovocný Sad slobody, oddychové miesta, Vyhliadka a Kia plocha.

Lesoparku dominujú listnaté dreviny jaseň a javor. Najviac rozšírený smrek musel byť v tomto roku 2023, vzhľadom na dlhotrvajúce sucho a kalamitný výskyt biotického škodcu lykožrút smrekový, postupne vyťažený. Ťažbu v zmysle platných predpisov povoľuje, eviduje a vyznačuje odborný lesný hospodár mesta. Následne sú vzniknuté holiny vysadené novými sadenicami jedle, borovice, duba a javora, v počte 700 – 1200 ks ročne. V rámci starostlivosti podporujeme na vhodných miestach prirodzené zmladenie.