Výsadba a údržba drevín v meste

Výsadba drevín

Pre strom najprv zabezpečujeme minimálnu výsadbovú plochu. Tá sa nachádza mimo zhutnenej vrstvy a neprekoreniteľných materiálov. Rovnako musí byť zaistená dostatočná plocha pre vsakovanie dažďovej vody a prevzdušňovanie. To je možné splniť aj využitím adekvátnych technických a vegetačno-technických prvkov, ktoré zaistia dostatočné množstvo vody a prevzdušnenia. Dreviny je potrebné pred výsadbou skontrolovať. Kontroluje sa hlavne možné poškodenie kôry, konárov a výhonkov spôsobené prevozom a manipuláciou, tvar a zahustenie koruny.

Správna príprava výsadbových jám je potrebná k ideálnemu prijatiu vysádzaných drevín. Výsadbové jamy musia byť minimálne 1,5 krát väčšie ako je zemný bal vysádzaných rastlín. Koreňový priestor predstavuje 1/10 projekčného objemu koruny. Test priepustnosti podložia realizujeme pred vysadením stromu na stanovisko. Vykonávame ho naplnením jamy dostatočným množstvom vody. Pred vložením dreviny do výsadbovej jamy nainštalujeme kotvy. Pri drevinách s koreňovým balom uvoľníme zviazanie balu v mieste takzvaného koreňového kŕčka, teda na rozhraní kmeňa a koreňového systému. Pri zasypaní nesmie byť povrch zeminy vyšší ako v zemnom bale dreviny.

Pri zasypávaní zemného balu zo všetkých strán obsypeme kyprou zeminou, rovnomerne pritláčame a zalejeme. Po zahrnutí výsadbovej jamy vytvoríme zavlažovaciu misu. Zavlažovacia misa je špeciálne upravený povrch výsadbovej jamy, ktorý vytvára podmienky na ďalší rast a vývoj dreviny. Pri drevinách je potrebné vytvoriť závlahové misy tak, aby voda stekala smerom k drevine – tvar lievika. Počas výsadby je nevyhnutné zabezpečiť priebežné zaliatie, aby sa docielilo rovnomerné zavlaženie celého koreňového balu, výsadbovej jamy a jej bezprostredného okolia.

Výsadba je pre rastlinu šokom, a preto ako zmiernenie stresového javu je povýsadbový rez neoddeliteľnou súčasťou výsadbových prác. Pri povýsadbovom reze dodržujeme prirodzenú alebo požadovanú rastovú formu. Poškodené časti dreviny je potrebné odstrániť alebo ošetriť. Úprava koruny sa vykonáva presvetľovaním, teda odstránením konárov až pri kmeni, ale aj skracovaním výhonkov. Terminál, teda výšku stromu, je potrebné skrátiť aj z dôvodu, že ak by sme skracovali iba vetvy, vznikla by disproporcia s výškou. Výnimkou, kedy je možné od rezu ustúpiť je, ak je koruna výrazne kompaktná a pevná a po reze bočných výhonkov je terminál v proporcii s korunou.

Za roky 2021 – 2023 bola ÚHA na území mesta Žilina navrhnutá výsadba spolu necelých 1 000 ks drevín a takmer 4 300 ks kríkov.

Počty vysadených stromov:

2021- 350 ks stromov, 3 000 ks kríkov

2022- 449 ks stromov, 1 000 ks kríkov

2023- 319 ks stromov, 258 ks kríkov

Údržba drevín

Cieľom mesta je systematickosť, kontinuálnosť a odbornosť údržby zelene v Žiline, či už ide o mestskú alebo cestnú zeleň.

Určujeme faktory, ktoré ohrozujú zeleň. Účinná ochrana má vychádzať zo správne určených príčin poškodenia a úhynu drevín. Môže ísť o nesprávne založenie výsadby, exponovanosť lokality, poškodzovanie zvieratami alebo vandalizmom, zasoľovaním, autami, existenciu technických sietí v ich blízkosti či zásahy do koreňovej zóny či nevhodné orezy.

Umiestňujeme zavlažovacie vaky k novovysadeným stromom. Do vakov sa zmestí až 65 litrov vody, ktorá sa postupne v priebehu 6 – 8 hodín po kvapkách uvoľňuje do pôdy. Mladý strom je tak úmerne poliaty a jeho koreňovej sústave nehrozí preliatie.

Základné ošetrenie stromov

Mladé, no predovšetkým staré stromy potrebujú sústavnú starostlivosť a pravidelné ošetrovanie, ktorého cieľom je zachovanie, prípadné zlepšenie zdravotného stavu stromu.

Základné ošetrenie pozostáva z nasledovných prác:

– zálievka

zdravotný rez – odstraňujeme všetky výhonky a konáre, ktoré by mohli byt príčinou rozšírenia choroby, ďalej suché konáre a konáre odumierajúce následkom nedostatku svetla.

rez na zabezpečenie bezpečnosti – problematika bezpečnosti frekventovaných miest je témou diskusie medzi sadovníkmi a arboristami (arboristi – špeciálne školení odborníci na odborné ošetrovanie nielen vzácnych stromov, so znalosťami z botaniky, z dendrológie ako aj horolezectva a iné). Tento rez je nevyhnutný na stromoch rastúcich najmä na frekventovaných miestach, pri cestách, chodníkoch, v parkoch, v blízkosti budov, elektrických vedení atď.. Nad cestou odstraňujeme konáre do výšky 4,5 m – prejazdná výška a všetky konáre obmedzujúce bezpečnosť cestnej premávky. Chodníky uvoľňujeme v celej šírke do výšky 2,2 m. Ďalej odstraňujeme všetky konáre so zníženou stabilitou, suché a slabé, ktoré môžu pádom spôsobiť zranenie alebo materiálne škody.

Špeciálne ošetrenie stromov

V praxi sa často musíme postarať o ošetrenie a konzervovanie rôznym spôsobom poškodených stromov. Cieľom týchto prác je zabrániť infekcii alebo ju zastaviť a vytvoriť vhodné podmienky pre hojenie a zarastanie rany kalusom.