Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatník je povinný ohlásiť obci povinnosť platiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Oznamovacia povinnosť k poplatku – komunálny odpad a drobný stavebný odpad (FO)

Žiadosť o odpustenie/zníženie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (FO)

Povinné prílohy:

Nepovinné prílohy:

Žiadosť o vrátenie preplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (FO aj PO)

Povinné prílohy:

Nepovinné prílohy:

Informácie