Ohlásenie k poplatkovej povinnosti za triedený komunálny odpad pre vlastníka nehnuteľnosti v meste Žilina

Mesto je povinné zavedením vhodného systému zberu odpadov zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov a triedeného odpadu vznikajúcich na jej území vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci podľa platného VZN.

Lehoty

Zákonná lehota do 10 pracovných dní.

Ohlásenie k poplatkovej povinnosti za zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre právnickú osobu a podnikateľa v meste Žilina

Povinné prílohy
– Bez príloh

Nepovinné prílohy
– Bez príloh

Ohlásenie k poplatkovej povinnosti za zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre vlastníka nehnuteľnosti v meste Žilina

Povinné prílohy
– Zoznam prevádzok resp. FO

Nepovinné prílohy
– Bez príloh

Ohlásenie k poplatkovej povinnosti za triedený komunálny odpad pre právnickú osobu a podnikateľa v meste Žilina

Povinné prílohy
– Bez príloh

Nepovinné prílohy
– Bez príloh

Žiadosť o pridelenie zbernej nádoby
– Bez príloh