Vodné stavby

Legislatíva: Zákon č. 364/2004 Zb. (vodný zákon)