Územné plány zón

Územné plány zón sú dôležitým územnoplánovacím nástrojom, ktorý vychádza z Územného plánu mesta Žilina. Usmerňujú a regulujú rozvoj na zonálnej úrovni a chránia prírodné prostredie, kultúrne a pamiatkové hodnoty v konkrétnom území. Slúžia predovšetkým na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb.

Územné plány zón určujú zásady a regulatívy:

Regulatívy sa tu stanovujú v podrobnosti na pozemok a určujú sa podmienky na umiestnenie stavieb. Územia, pre ktoré sa má spracovať územný plán zóny, stanovuje nadradená územnoplánovacia dokumentácia – Územný plán mesta Žilina. Územné plány zón musia byť v súlade so záväznou časťou schválenej územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa, teda platného územného plánu mesta.

Územné plány zón na území mesta obstaralo a schválilo mesto Žilina. Nižšie uvádzame odkazy na územné plány jednotlivých zón.