Žilina ocení výnimočné osobnosti, nominovať ich môže aj široká verejnosť

Nominácie - osobnosti mesta 2022Nominácie - osobnosti mesta 2022

Mesto Žilina bude opäť oceňovať výnimočné osobnosti. Do nominácií sa tradične môže zapojiť aj široká verejnosť tak, že Mestskému úradu v Žiline zašle nominačný list. Vítané sú nominácie na osobnosti, ktoré dosiahli vynikajúce výkony presahujúce regionálny rámec vo vede, technike, kultúre, športe, v sociálnej alebo spoločensko-politickej oblasti. Za obzvlášť významné zásluhy môže mesto udeliť Čestné občianstvo mesta Žilina, Cenu mesta Žilina, Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina a Cenu primátora mesta. Každé z uvedených ocenení je možné udeliť aj „in memoriam“.

„Ľudia, ktorí si zaslúžia naše uznanie a úctu žijú medzi nami. Mnohokrát ide o skutočné osobnosti, ktoré nie sú nijako viditeľné, no svojou činorodou prácou majú nezastupiteľné miesto v oblasti, ktorej sa profesionálne venujú. Budeme radi, keď nám o nich dáte vedieť a my sa im budeme môcť poďakovať verejným ocenením. Takýmto spôsobom chceme prejaviť verejnú úctu osobnostiam, ktoré svojou prácou dennodenne zviditeľňujú Žilinu, robia jej dobré meno a zlepšujú život obyvateľom v našom meste,“ povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Nominácie osobností na rok 2022 je možné predkladať do 15. februára 2022 osobne na recepcii Mestského úradu v Žiline, poštou na adrese: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina (na obálku je potrebné uviesť heslo „Osobnosti“) alebo e-mailom na: osobnosti@zilina.sk.

Nominácia musí obsahovať životopis alebo stručnú charakteristiku nominovaného, dôvod na udelenie ocenenia a súhlas nominovaného s udelením ocenenia a spracovaním osobných údajov.

Nominačný list a súhlas so spracovaním osobných údajov si záujemcovia môžu vyzdvihnúť na recepcii mestského úradu alebo ho nájdu na webovej stránke mesta v sekcii Život v meste/O meste/Osobnosti mesta Žilina (https://zilina.sk/kultura-a-komunity/podpora-kultury/osobnosti-mesta-zilina/).

Doručené nominácie posúdi odborná porota zložená z osobností verejného, podnikateľského, kultúrneho a športového života mesta Žilina. Porotou vybrané osobnosti nakoniec schvália poslanci mestského zastupiteľstva. Osobnosti mesta Žilina sa oceňujú od roku 1995. Doteraz si z rúk primátora prevzalo cenu už skoro 100 významných Žilinčanov a ľudí, ktorí sa zaslúžili o rozvoj mesta.