Osobnosti mesta Žilina

V Štatúte mesta Žilina a vo Všeobecne záväznom nariadení č. 25/2016 o udeľovaní ocenení mesta Žilina je uvedené, že za obzvlášť významné zásluhy o mesto a jeho obyvateľov, môže mesto udeliť:

a) Čestné občianstvo mesta Žilina,

b) Cenu mesta Žilina,

c) Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina,

d) Cenu primátora mesta.

Uvedené ocenenia je možné udeliť aj in memoriam. Vynikajúce aktivity a výkony v oblasti vedy, techniky, kultúry, športu a v spoločensko-politickej oblasti, ktoré súvisia s mestom, a ktorých význam presiahol regionálny rámec a majú nezastupiteľné miesto v dejinách, môže mesto oceniť zhotovením a umiestnením pamätnej tabule, busty alebo pomníka. O udelení uvedených ocenení a o zhotovení a umiestnení pamätnej tabule, busty alebo pomníka rozhoduje mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. O udelení Ceny primátora mesta rozhoduje primátor mesta. V odôvodnených prípadoch môže mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných poslancov rozhodnúť o odňatí Čestného občianstva mesta, Ceny mesta, Uznania za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina a o odstránení tabule, busty alebo pomníka.

Možnosť nominovať osobnosť vyhlasuje mesto Žilina raz ročne.

Prehľad ocenených osobností mesta Žilina (podľa ocenenia)

Od roku 1995 ocenilo mesto Žilina nasledujúce osobnosti.

Čestné občianstvo mesta Žilina

Cena mesta Žilina

Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina

Cena primátora mesta Žilina

Galéria