Záujemcovia sa môžu so svojimi projektmi uchádzať o grantové dotácie

DSC04906DSC04906

Žilinská radnica zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantovej dotácie na podporu aktivít pre rok 2023. Záujemcovia sa môžu o dotáciu uchádzať v šiestich oblastiach – kultúra, šport, sociálna a zdravotná oblasť, vzdelávanie, životné prostredie a inštitucionálna podpora.

Minimálny príspevok na jeden projekt je vo výške 350 eur, maximálny 5-tisíc eur v prípade podania jedného projektu, alebo 2 500 eur v prípade dvoch projektov. Oprávnenými žiadateľmi o podporu sú mimovládne organizácie – občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, inštitúcie zriadené štátnou správou alebo samosprávou, registrované cirkvi a nimi zriadené organizácie a podnikateľské subjekty s predmetom podnikania v konkrétnych oblastiach podpory. Žiadateľ musí mať zároveň sídlo či trvalý pobyt v meste Žilina, alebo vykonávať činnosť na území mesta, resp. poskytovať služby obyvateľom mesta.

Samospráva pripomína, že projekty nemôžu byť komerčne zamerané – charakter má byť verejnoprospešný alebo má smerovať k skvalitneniu života v meste. Jeden žiadateľ sa môže uchádzať o podporu maximálne s dvomi projektmi, pričom obidva môžu byť v jednej oblasti alebo v dvoch rozdielnych oblastiach – napríklad jeden projekt v oblasti kultúry a jeden

v oblasti športu. Mesto poskytne na realizáciu víťazných projektov maximálne 70 % finančných prostriedkov z celkových nákladov na projekt. Výška povinného spolufinancovania grantu

zo strany žiadateľa je minimálne 30 % zo schválenej sumy oprávnených výdavkov na projekt. Z toho maximálne 15 % môže žiadateľ pokryť vo forme neplatenej dobrovoľníckej práce.

Financie z grantu musia byť použité na aktivity realizované v období od 1. januára do 15. decembra 2023. Do výzvy na predkladanie žiadosti o granty sa môžu záujemcovia prihlásiť do 17. mája. Pre hodnotenie žiadostí je potrebné ich elektronické podanie a súčasne doručenie vytlačeného, vyplneného a štatutárnym zástupcom/zástupcami podpísaného formuláru žiadosti (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty). V prípade, že žiadateľ nesplní obidve podmienky, projekt nebude hodnotený.

Každý projekt je hodnotený jednotlivo členmi grantovej komisie, ktorí mu pridelia body. Následne zasadne komisia a na základe bodov určí poradie projektov a tiež aj návrh na výšku podpory. Rozhodnutie o pridelení/nepridelení grantových dotácií bude zverejnené na stránke mesta – výsledky grantových dotácií. Každému žiadateľovi bude zároveň výsledok zaslaný aj e-mailom.

Formulár žiadosti a všetky potrebné informácie sú dostupné v odkazoch: https://zilina.egrant.sk/https://zilina.sk/mesto-zilina/transparentne-mesto/granty-a-dotacie/grantovy-system/. Otázky ohľadom grantového systému môžu žiadatelia smerovať aj na e-mail granty@zilina.sk a k dispozícii je tiež tel. číslo 041/7063 319 (v pracovné dni do 15.00 hod.).

Špecifické priority jednotlivých oblastí grantovej podpory pre rok 2023:

Pre oblasť kultúry:

 • európsky profil mesta,
 • aktivity skúmajúce lokálnu identitu mesta a jeho jednotlivých častí,
 • významné podujatia s viacročnou tradíciou,
 • kultúrne aktivity kultivujúce komunitné spolužitie, kritické myslenie a toleranciu.

Pre oblasť sociálnu a zdravotnú:

 • aktivity zamerané na potláčanie násilia páchaného v rodinách a pomoc týraným ženám a ich deťom (poradenstvo, krízové bývanie, právna pomoc a pod.),
 • začleňovanie do spoločnosti, podpora a odstraňovanie bariér pre ľudí so zdravotným postihnutím,
 • sociálna inklúzia osôb ohrozených sociálnym vylúčením, vrátane soc. služieb pre ľudí z Bratislavskej aj ľudí bez domova,
 • zvyšovanie kvality života a podpora poskytovania zdravotných a sociálnych služieb pre seniorov, chorých, opustených a ťažko zdravotne postihnutých občanov mesta Žilina,
 • rozvoj dobrovoľníctva a darcovstva (filantropie), zapájanie dobrovoľníkov,
 • rozvoj komunitných služieb v meste Žilina,
 • podpora svojpomocných skupín sociálne ohrozených občanov mesta Žilina,
 • aktivity zamerané na potláčanie zneužívania návykových látok,
 • rozvoj aktivít seniorov.

Pre oblasť športu:

 • aktivity zamerané na nešportujúcu mládež,
 • rozvoj masového športu detí, mládeže a dospelých,
 • podpora významných medzinárodných športových podujatí,
 • rozvoj dobrovoľníctva a darcovstva (filantropie), zapájanie dobrovoľníkov,
 • podpora organizácie športových turnajov a súťaží v tradičných a netradičných športoch na pôde mesta Žilina.

Pre oblasť vzdelávania:

 • projekty zamerané na schopnosti mladých ľudí, posilnenie ich kritického myslenia, komunikačných zručností a osobnostný rozvoj,
 • vzdelávanie učiteľov, detí a verejnosti v oblasti inklúzie a inakosti,
 • projekty zamerané na hodnotové vzdelávanie, sebapoznávanie a rozvoj aktívneho občianstva – zapájanie sa do života v rámci školy a komunity,
 • projekty zamerané na personalizáciu vzdelávania, rozvoj vnútornej motivácie a samoštúdium – schopnosť žiakov samostatne plánovať, realizovať a hodnotiť učebný proces,
 • projekty zamerané na rozvoj prírodovednej gramotnosti, ekológie a digitálnej transformácie prostredníctvom zážitkového vzdelávania a bádateľských aktivít.

 Pre oblasť životného prostredia:

 • ochrana a rozvoj biocentier nadregionálneho, regionálneho i miestneho významu,
 • ochrana a rozvoj nadregionálnych, regionálnych i miestnych vodných biokoridorov,
 • progresívne nakladanie s odpadom; triedenie, recyklácia, kompostovanie, eliminácia plastového odpadu a výchova k predchádzaniu vzniku odpadu,
 • revitalizácia rekreačno-oddychových zelených zón, komunitných a úžitkových záhrad, podpora vzniku nových zelených komunitných areálov, zeleň do centra mesta,
 • ochrana ovzdušia,
 • vytváranie turistických a náučných chodníkov,
 • pomoc zvieratám; kastračné programy, ochrana vtáctva a hmyzu,
 • opatrenia na zadržiavanie dažďovej vody v prostredí; vsakovacie systémy, jazierka, hrádzky, dažďové záhrady, zelené strechy.

Podpora žilinských športových klubov a vrcholových športovcov

Mesto Žilina zverejnilo aj výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie športovej dotácie na podporu žilinských športových klubov a vrcholových športovcov. Podrobnosti nájdete v odkaze: https://zilina.sk/mesto-zilina/transparentne-mesto/granty-a-dotacie/sportove-dotacie/.