Športové dotácie

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE ŠPORTOVEJ DOTÁCIE PRE ROK 2024

Podávanie žiadostí o grant cez elektronický formulár –  zilina.egrant.sk

Systém poskytovania športových dotácií mesta Žilina vznikol za účelom:

Uzávierka podávania žiadostí

Uzávierka pre zaslanie formulárov je 19.04.2024. Financie športovej dotácie sa dajú použiť len na aktivity uskutočnené v kalendárnom roku 2024.

Oprávnení žiadatelia

Športovú dotáciu možno poskytnúť právnickej osobe, ktorá spĺňa náležitosti športovej organizácie v zmysle Zákona o športe č. 440/2015 Z. z. a je zaregistrovaná v Registri právnických osôb v športe (Slovenský športový portál – www.sport.gov.sk ) najneskôr v roku 2023.

Otázky žiadateľov a ďalšie informácie
e-mail: sportovedotacie@zilina.sk, tel. : 0908 930 093, 041/7063 319 (v pracovné dni 8:00 – 15:00)