36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Mestské zastupiteľstvo

Link na video: https://www.youtube.com/watch?v=lCsg9z-0EA4&list=PLGc603m6qyL63DURN1jr39XydoPqKxh1J&index=32

Link na audio: https://www.youtube.com/watch?v=ZJoffIUSX4o&list=PLGc603m6qyL63DURN1jr39XydoPqKxh1J&index=31

Materiály