Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí

Organizátor podujatia je povinný oznámiť zámer zorganizovať verejné telovýchovné podujatie, športové podujatie a turistické podujatie obci, na ktorej území sa má podujatie konať s dostatočným časovým predstihom.

Mesto je oprávnené dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením. Dozor vykonávajú primátorom poverení zamestnanci mesta a Mestská polícia. V prípade porušenia, je mesto oprávnené podujatie aj zakázať.