Športové kluby a vrcholoví športovci mesta dostanú cez dotácie vyše pol milióna eur

ilustračná fotoilustračná foto

Žilinská samospráva podporí tento rok športy v meste sumou celkom 550-tisíc eur. Pre žilinské športové kluby je v rozpočte vyčlenených celkom 450-tisíc eur. Celková výška športových dotácií na podporu vrcholového športu je na rok 2022 vo výške 100-tisíc eur. Z toho 80-tisíc eur je určených pre podporu seniorských extraligových klubov v olympijských a neolympijských športoch a 20-tisíc eur na podporu vrcholových športovcov v individuálnom športe. Maximálna možná výška podpory pre jednotlivca je 3 000 eur. Podávanie žiadostí o dotácie sa aj v tomto roku uskutočňuje prostredníctvom elektronického formulára na stránke: https://zilina.egrant.sk/. Uzávierka na doručenie vyplnených žiadostí je 5. apríla. Financie športovej dotácie je možné použiť len na aktivity v tomto kalendárnom roku. 

Športové dotácie sú určené na podporu športovej činnosti pre registrovaných športovcov. Pomoc určená klubom je pre právnické osoby, ktoré spĺňajú náležitosti športovej organizácie v zmysle Zákona o športe č. 440/2015 Z. z. a sú zaregistrované v Registri právnických osôb v športe (Slovenský športový portál – www.sport.gov.sk ) najneskôr v roku 2021. O športovú dotáciu sa môžu uchádzať len tie kluby, ktoré nie sú financované z rozpočtu mesta a ktorých zriaďovateľom nie je mesto Žilina. Podmienkou je, aby mal klub vysporiadané finančné vzťahy s mestom a neboli voči nemu vedené konkurzné konania, prípadne výkon rozhodnutia.

Rovnaké podmienky platia aj v prípade individuálnej podpory športovcov. Športový klub vybraného športovca musí pôsobiť a byť registrovaný na území mesta Žilina. Reprezentant žilinského športového klubu musí byť účastníkom minimálne dvoch podujatí kategórie majstrovstiev sveta či Európy, európskeho pohára alebo svetového pohára v roku 2021. Disciplíny a súťaže športovca sa musia radiť medzi olympijské športy. Štarty reprezentantov na medzinárodných akciách doma a v zahraničí v rámci klubových aktivít sa za reprezentáciu nepovažujú.

Športové dotácie pre extraligové kluby bude mesto otvárať v mesiacoch júl alebo august. Dôvodom je, že nové sezóny 2022/2023 štartujú v lete a pre aktuálnu sezónu už extraligové kluby dotácie obdržali.

„Žilinskí športovci nám robia dobré meno nielen na Slovensku, ale aj v celom svete. Napriek tomu, že mnohokrát sa ich príprava uskutočňuje v neporovnateľne horších podmienkach ako je to v prípade športovcov v zahraničí, prinášajú naozaj skvelé výsledky. Teším ma, že do tejto oblasti opäť smeruje významná suma z mestského rozpočtu. Systém poskytovania športových dotácií sme vytvorili s cieľom zabezpečiť čo najväčšiu transparentnosť rozdeľovania mestských financií. Zmyslom je podporovať činnosť športových klubov, registrovaných športovcov a vrcholových žilinských športovcov v individuálnom športe. Ďakujem našim klubom, ale aj individuálnym športovcom za výbornú reprezentáciu a prajem veľa ďalších úspechov aj v tomto roku,“ povedal žilinský primátor Peter Fiabáne.

Žiadosti o grant sa vypĺňajú a podávajú elektronicky na webovej stránke: https://zilina.egrant.sk/. Podmienkou na hodnotenie žiadostí je okrem vyplnenia elektronického formulára aj doručenie podpísaného formulára spolu s povinnými prílohami na Mestský úrad v Žiline, najneskôr v deň uzávierky 5. apríla. Všetky potrebné informácie spolu s výzvou sú zverejnené na webe mesta v odkaze: https://zilina.sk/mesto-zilina/transparentne-mesto/granty-a-dotacie/grantovy-system/

Žiadosti o športovú dotáciu budú hodnotené odbornou komisiou. Výška poskytnutej dotácie závisí od počtu podaných žiadostí, počtu dosiahnutých úspechov na medzinárodných podujatiach, náročnosti športového odvetvia a konkurencie na medzinárodných podujatiach.

Športové kluby v Žiline sa môžu súčasne uchádzať aj o grantovú dotáciu mesta pre športové podujatia a projekty amatérskeho športu. Na podporu tejto oblasti bolo tento rok vyčlenených 50-tisíc eur (https://zilina.sk/mesto-zilina/transparentne-mesto/granty-a-dotacie/sportove-dotacie/).

Doplňujúce informácie a ďalšie otázky ohľadom športových dotácií možno smerovať na e-mailovú adresu: sportovedotacie@zilina.sk. V pracovných dňoch do 15.00 hod. sú k dispozícii aj telefónne čísla: 0908 930 093, 041/7063 319.