Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor sociálny a bytový
Žiadateľ

Žiadosť o JHND a prílohy si žiadateľ môže vyzdvihnúť v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline, v pracovných dňoch a v pracovných hodinách. Žiadosť o JHND spolu s potrebnými prílohami je zverejnená aj na webovej stránke mesta Žilina – www.zilina.sk

Po doručení žiadosti, vecne príslušný organizačný útvar Mestského úradu v Žiline (odbor sociálny a bytový) posúdi splnenie podmienok pre priznanie JHND, zrealizuje overenie skutočností uvedených v žiadosti o poskytnutie JHND. Pokiaľ žiadosť nemá predpísané náležitosti, správny orgán – mesto Žilina, vecne príslušný organizačný útvar pomôže žiadateľovi nedostatky podania odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich v určenej lehote odstránil, súčasne ho poučí, že inak konanie zastaví.

JHND je fakultatívnou dávkou, na ktorú nie je právny nárok, JDHN mesto poskytuje zo svojho rozpočtu.

O jednorazovej dávke v hmotnej núdzi rozhoduje mesto.

 

Procesy po podaní žiadosti Po doručení žiadosti, vecne príslušný organizačný útvar Mestského úradu v Žiline (odbor sociálny a bytový) posúdi splnenie podmienok pre priznanie JHND, zrealizuje overenie skutočností uvedených v žiadosti o poskytnutie JHND. Pokiaľ žiadosť nemá predpísané náležitosti, správny orgán – mesto Žilina, vecne príslušný organizačný útvar pomôže žiadateľovi nedostatky podania odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich v určenej lehote odstránil, súčasne ho poučí, že inak konanie zastaví.

Pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi (ďalej len ,,JDHN“) mesto Žilina postupuje v zmysle zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších platných právnych predpisov, zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok).

JDHN je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. JDHN je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáka, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb. Jednorazová dávka v  hmotnej núdzi  sa poskytuje  v peňažnej forme. JHND možno poskytnúť občanovi s trvalým pobytom na území mesta Žilina. 

Nárok na poskytnutie JHND vzniká splnením podmienok pre vznik nároku a uplatnením nároku. Žiadateľ je povinný preukázať všetky skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku pre poskytnutie JHND.