Povinnosť odovzdať povodňové plány záchranných prác v Žiline je do 9. novembra

ilustračná fotoilustračná foto

Podnikateľom a súkromným spoločnostiam v Žiline, ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou, pribudne nová povinnosť. Na základe nového všeobecne záväzného nariadenia prijatého na septembrovom Mestskom zastupiteľstve v Žiline musia do 30 dní odo dňa jeho účinnosti vypracovať a predložiť povodňový plán záchranných prác. Nariadenie vstúpi do platnosti dňa 9. októbra, povinnosť predložiť plány je o mesiac neskôr.   

Na základe povodňového plánu záchranných prác mesta Žilina, môžu byť povodňou postihnuté všetky objekty, ktoré sa nachádzajú v záplavových územiach pri vodných tokoch riek Váh, Kysuca, Rajčianka či priľahlých vodných tokov. Povodňové plány vypracované alebo aktualizované v zmysle nového nariadenia sú ich spracovatelia povinní predložiť mestu Žilina a podľa potreby ho aktualizovať vždy do 31. júla aktuálneho kalendárneho roka.

Plány záchranných prác počas povodní musia obsahovať základné údaje o predkladateľovi, kontakty na zodpovedné osoby, popis objektu, počet zamestnancov a iných osôb obvykle sa nachádzajúcich budovách, zoznam nebezpečných látok nachádzajúcich sa v objekte, zloženie evakuačnej komisie subjektu, menovitý zoznam pracovných síl a zoznam technických prostriedkov využiteľných pri vykonávaní záchranných prác, zoznam dezinfekčných látok na vykonanie hygienicko-epidemiologických opatrení, určenie priestorov, do ktorých budú umiestnené evakuované osoby, zariadenie či materiál a organizačné opatrenia pre zmiernenie účinkov povodne.

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie vypracovalo a prijalo mesto v zmysle zákona Národnej rady SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 261/2010 Z .z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania.

https://zilina.sk/mesto-zilina/sprava-mesta/legislativa/vseobecne-zavazne-nariadenia/detail/vzn-c-15-2021-o-povinnosti-vypracovat-povodnove-plany-zachrannych-prac-pre-pravnicke-osoby-a-fyzicke-osoby-podnikatelov-ktorych-objekty-mozu-byt-postihnute-povodnou/