Zámer odpredať a prenajať majetok mesta Žilina

Predaj a prenájom

Prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 522/1