Súdne spory mesta

Mesto Žilina zverejňuje aktuálny zoznam súdnych sporov, ktoré sú zastupované interne oddelením alebo externých právnym zastúpením.

Prílohy na stiahnutie

Vydávanie rozhodnutia v susedských sporoch

Mesto Žilina má v súlade s §5 Občianskeho zákonníka právomoc predbežne zasahovať do pokojného stavu, zakázať alebo uložiť povinnosť niečoho sa zdržať alebo uviesť situáciu do pôvodného stavu. Mesto tak urobí vydaním rozhodnutia v správnom konaní, pričom neskúma právny stav, obmedzuje sa len na zisťovanie, či nastal zrejmý zásah do pokojného stavu, napríklad ohliadkou na mieste. A to na základe podania návrhu na riešenie susedských sporov.

Riešenie exekučných a súdnych konaní

Mesto vymáha svoje pohľadávky v rámci zákonných oprávnení v správnom, súdnom a exekučnom  konaní.

Služby