Všeobecne záväzné nariadenie č. 10 / 2001 (zrušené) Mesto Žilina na základe § l0 odst.2 zák. NR SR č.124/l996 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zák. NR SR č.1/l997 Z.z., zákona č.76/2000 Z.z. a zákona č.l48/2001 Z.z. s použitím §6 ods.1 prvá veta zákona č.369/l990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto zásady prideľovania nájomných bytov na území Mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 10/2001
Schválené: 10. 12. 2001
Oznámené:
Dátum účinnosti: 10. 12. 2001 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky