Vjazd do historickej časti mesta alebo pešej zóny

Predmet dane

Mesto môže fyzickým  osobám povoliť jednorazový, alebo opakovaný vjazd do historickej časti mesta, alebo pešej zóny v zdôvodnených prípadoch a za podmienok určených VZN (všeobecne záväzným nariadením).

Do pešej zóny je vjazd motorových vozidiel zakázaný, okrem vozidiel (s príslušným povolením):

Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti – Zásobovanie, stavebné práce a ostatné vozidlá 

Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta – Žiadatelia s vlastnými parkovacími plochami 

Povinné prílohy:

Nepovinné prílohy:

Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta – Prevádzky a vlastníci nehnuteľností bez vlastných parkovacích miest

Povinné prílohy:

Nepovinné prílohy:

Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta – Žiadatelia s trvalým pobytom

Povinné prílohy:

Nepovinné prílohy: