Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatok sa platí na základe rozhodnutia správcu dane, a to:

Služby mesta

Informácie